Winkelmandje
  • Geen producten in jouw winkelmandje

Klantenservice

Billink achteraf betalen voorwaarden

Voorwaarden achteraf betalen via Billink

Jouw leverancier, in dit geval Expresswear.nl, heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie "achteraf betalen op factuur via Billink" uit te voeren. Wanneer je gebruik maakt van deze betaaloptie verklaar je akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink B.V.


Billink:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., is gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24474894.

Leverancier:

De natuurlijke- of rechtspersoon welke middels een online webwinkel haar diensten en/of goederen aanbiedt en voor betaling van deze diensten de optie "achteraf betalen op factuur via Billink" aanbiedt.

Jij:

De natuurlijke- of rechtspersoon welke goederen en/of diensten afneemt van de leverancier en hiervoor de betaaloptie "achteraf betalen op factuur via Billink" gebruikt.

Artikel 1 . Voorwaarden gebruik Billink

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de optie "achteraf betalen op factuur via Billink". Bij het gebruiken van deze betaaloptie ga je expliciet akkoord met de gelding van deze voorwaarden.
2. Jouw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbusadres zijn;
3. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je geen surseance van betaling aangevraagd hebt en je niet failliet bent verklaard;
4. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je niet verkeert in bent toegelaten tot het traject of de bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
5. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je niet onder vermogensrechtelijk bewind, beschermingsbewind of curatele bent gesteld;
6. Bij het gebruik van deze betaaloptie verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent;
7. Door het verstrekken van (persoons)gegevens, om in het kader van jouw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Billink, geef je toestemming jouw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat Billink je meteen kan laten weten of jouw aanvraag geaccepteerd is;
8. Je bent verplicht Billink te voorzien van de juiste gegevens bij jouw aanvraag en bent aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade voortkomende uit de onjuist aangeleverde gegevens welke Billink of Leverancier ondervinden.

Artikel 2. Acceptatie

1. Billink behoudt zich het recht voor jouw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen;
2. Je krijgt zo spoedig mogelijk online te zien of jouw verzoek is goedgekeurd;
3. Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door een kredietwaardigheidstoets. Billink behoudt zich het recht voor om - ongeacht de uitkomst van deze toets - jouw aanvraag goed te keuren of te weigeren;
4. Billink behoudt zich het recht om na aanvankelijke acceptatie jouw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te weigeren.

Artikel 3. Wijze van betaling

1. Je ontvangt van Billink de factuur. Je kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een reguliere overboeking via jouw bank;
2. Billink is door de leverancier volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder inbegrepen:
Het inschakelen van eventuele derden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, een incassobureau, advocaat of deurwaarder;
Het in rekening brengen van rente en kosten voortvloeiende uit het uitblijven van volledige voldoening van de factuur.

Artikel 4. Kosten betaalopdracht

1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.

Artikel 5. Betaaltermijn

1. Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houd hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij te allen tijde leidend voor het bepalen van het moment van voldoening van de vordering.
2. Op jouw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de factuur is hierbij leidend.

Artikel 6. Adreswijziging

1. Je bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adres- en of e-mail wijzigingen. Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink bekende adres en blijf je aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is met eventuele rente en kosten;
2. Adreswijzigingen kun je doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail op info@billink.nl.

Artikel 7. Betalingsverzuim

1. Indien je niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim;
2. Billink is gerechtigd om voor eventueel gestuurde aanmaningen administratiekosten in rekening te brengen per gestuurde aanmaning;
3. Vanaf de datum dat je in betalingsverzuim verkeert, is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen;
4. Billink is gerechtigd, zonder dat de inschakeling van een derde hiervoor noodzakelijk is, incassokosten in rekening te brengen alsmede overige redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen;
5. Billink is gerechtigd om de vordering te vermeerderen met alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet betaling, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het volgende:
a) Indien je niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden buitengerechtelijke incassokosten na het verlopen van de termijn zoals gesteld in de ingebrekestelling in rekening gebracht volgens "het Besluit
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, met een minimum van € 40,00;
b) Indien je handelt in de hoedanigheid van de uitoefening van een bedrijf of beroep, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00. Conform artikel 6:96 lid 4 is hiervoor geen nadere ingebrekestelling noodzakelijk.

Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens

1. Billink respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink je om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. De door jouw verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door jouw geplaatste bestellingen. Bij opname van jouw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of je overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien je jouw financiële verplichtingen voortkomende uit de door jouw geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico's voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing. Billink kan hierbij gebruik maken van de aan
haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over voor jou relevante producten en diensten. Als je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan jouw persoonsgegevens. Billink verwijst je hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving;
2. Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen jou en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

LET OP: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van jouw gegevens, wanneer je geen mail ontvangt na de bestelling zou het goed kunnen zijn dat je per ongeluk een foutief e-mailadres ingevoerd heeft. Neem in dit geval binnen 1 dag na bestelling contact op met onze klantenservice om incassokosten te vermijden door een foutief ingevoerd e-mailadres.

Altijd up to date met de nieuwste looks

Cookies.

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten je graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Wil je zelf bepalen welke cookies er geplaatst worden klik dan hier.
Noodzakelijke cookies
Personalisatie cookies
Analytische cookies
Marketing cookies
Cookies